Aktualności

Powrót do listy

Masz pytanie o życie intymne? Weź udział w "Korepetycjach z seksu"!

Castingi |
Masz pytanie o życie intymne? Weź udział w "Korepetycjach z seksu"!
Spot castingowy "Korepetycje z seksu"  Foto: shutterstock.com

Podobno w internecie można znaleźć wszystko. Nie zawsze jednak możliwe jest odsianie faktów od mitów. Dlatego w naszym nowym programie "Korepetycje z seksu" rozprawimy się z wszystkimi przesądami dotyczącymi seksu. Doświadczeni eksperci z różnych dziedzin, tacy jak ginekolodzy, seksuolodzy, urolodzy czy seks trenerzy odpowiedzą na najbardziej krępujące, mocne, trudne i odważne pytania. Jeśli chcesz zadać nurtujące Cię pytanie dotyczące seksu, zgłoś się do nas, a udzielimy Ci rzetelnej, zgodnej z obecnym stanem wiedzy medycznej odpowiedzi.

Wypełnij formularz i załącz klip wideo, w którym przedstawiasz się i zadajesz pytania dotyczące seksu, na które chciałbyś poznać odpowiedź.

REGULAMIN >>>

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Castingu do programu „Sex korepetycje”

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji, przeprowadzenia i nagrania Castingu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu do programu telewizyjnego pt. „Sex korepetycje” (dalej: „Audycja”), gromadzonych zgodnie z Regulaminem Castingu w związku z organizacją, przeprowadzeniem i nagraniem Castingu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest Organizator, tj. Qźnia Team sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Alei Rzeczypospolitej 18 lok. 175, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000463607, NIP: 9512367576, REGON: 146699231, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN.
 2. Z Organizatorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: al. Rzeczypospolitej 18 lok. 267, 02-972 Warszawa, drogą mailową na adres e-mail: daneosobowe@qzniateam.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 403 95 95. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Rzeczypospolitej 18 lok. 267, 02-972 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: rodo@qzniateam.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 403 95 95.
 3. Dane osobowe Uczestników Castingu, gromadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności poprzez ich przekazanie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przekazane podczas Rozmowy castingowej oraz rozmowy telefonicznej, czy też w ankietach, dokumentach i materiałach uzupełniających, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, tj. w celu weryfikacji Uczestnika Castingu, kontaktu z Uczestnikiem, nagrania Castingu oraz jego rozstrzygnięcia, jak również mogą być przetwarzane w celu produkcji Audycji.
 4. Dane osobowe Uczestników Castingu przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika, tj. odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO bądź na podstawie art. 9 ust. 2 lit a) RODO (w zależności od rodzaju przetwarzanych danych).
 5. Dane osobowe Uczestników Castingu mogą być przekazywane: (1) TVN, jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji celów Castingu oraz produkcji Audycji, (2) podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Castingu oraz produkcji Audycji, (3) a także innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (np. podmioty świadczące na rzecz Organizatora obsługę informatyczną).
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem (w szczególności za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, w rozmowie telefonicznej, Rozmowie castingowej oraz dokumentach uzupełniających), a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Castingu.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Castingu, Uczestnik posiada prawo do:

8.1.      dostępu do treści danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),

8.2.      żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),

8.3.      żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),

8.4.      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),

8.5.      przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),

8.6.      wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (zgodnie z art. 21 RODO),

8.7.      cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Powyższe Uczestnicy mogą wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Organizatorowi wysłanego (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Rzeczypospolitej 18 lok. 267, 02-972 Warszawa, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: daneosobowe@qzniateam.pl (3) lub poprzez skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Organizatora.
 2. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia, nagrania i rozstrzygnięcia Castingu oraz produkcji Audycji, nie dłużej jednak niż do cofnięcia udzielonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Castingu.
 4. Po okresie wskazanym w ust. 11 powyżej dane osobowe Uczestników Castingu mogą być przetwarzane przez Organizatora w ograniczonym zakresie w celach obrony lub dochodzenia roszczeń (z uwzględnieniem przepisów przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. ze względu na fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie emisji, reemisji, rozpowszechnienia i promocji Audycji

13.     Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu, którzy zostaną wybrani do udziału w Audycji, w zakresie emisji, reemisji, rozpowszechniania i promocji Audycji, jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul Wiertniczej 166.

14.     Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez TVN, mogą być kierowane na adres mailowy: iod@tvn.pl lub na dane kontaktowe wyznaczonego inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com.

15.     Dane osobowe Uczestników Castingu, którzy zostaną wybrani do udziału w Audycji, będą przetwarzane przez TVN dla celów emisji, reemisji, rozpowszechniania i promocji Audycji.

16.     Przetwarzanie danych osobowych przez TVN dla celów emisji, reemisji, rozpowszechniania i promocji Audycji odbywa się na podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu (po zawarciu umowy na udział w Audycji Uczestnika Castingu). Prawnie uzasadnionym interesem TVN jest realizacja nadania, reemisji, rozpowszechnienia lub promocji Audycji z udziałem Uczestnika. Zgoda może być wycofana w każdym momencie bez uszczerbku dla przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

17.     Umożliwienie TVN nadania nagrania Audycji i rozpowszechniania imienia i nazwiska, danych ujawnionych w Audycji lub w inny sposób udostępnionych TVN, wizerunku i/lub nagrania głosu uczestnika Audycji jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w nagraniu Audycji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

18.     Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane Organizatorowi, spółkom z grupy Discovery oraz innym podmiotom wspierającym TVN, w celu realizacji nadania, reemisji, rozpowszechnienia lub promowania Audycji. Dane mogą być także przekazywane uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.

19.     Dane osobowe Uczestników Castingu przetwarzane będą przez TVN przez czas przygotowania, rozpowszechniania i nadawania Audycji. Nagrane Audycje TVN przechowuje dla celów archiwalnych przez czas nieokreślony.

20.     Uczestnik może żądać od TVN: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym na podstawie profilowania, a także ma prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

21.     Uprawnienia, o których mowa w powyżej, Uczestnik może  wykonać w następujący sposób:

a)         może żądać sprostowania danych, jeśli dane Uczestnika są nieprawidłowe lub niekompletne;

b)         może żądać usunięcia danych, gdy (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez zebrane; (ii) Uczestnik cofnął swoją zgodę na przetwarzanie danych; (iii) Uczestnik zgłosił uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; (iv) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

c)          może żądać ograniczenia przetwarzania danych, gdy (i) dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający TVN sprawdzić prawidłowość danych Uczestnika; (ii) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Uczestnik nie będzie chciał aby zostały usunięte; (iii) dane Uczestnika nie są już potrzebne TVN, ale mogą być potrzebne Uczestnikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy (iv) Uczestnik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d)         może żądać przeniesienia danych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika lub zawartej z nim umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

22.     Uczestnik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Uczestnika, a także, gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

23.     Uczestnik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez każdego z administratorów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz do artykułu
 • Udostępnij komentarz w:
 • ikona twitter
 • ikona facebook
 • ikona google plus
publikuj
Właśnie pojawiły się nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
Pomoc | Zasady forum
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Fryzjerka, w którą uwierzył Maniewski, poległa na prostym zadaniu
Następny artykuł:

Fryzjerka, w którą uwierzył Maniewski, poległa na prostym zadaniu

tvnpix